Skupinový koučink

Přitáhněte si ideálního partnera - obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce www.lawofattraction.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je fyzická osoba:

Ing. Eva Paclíková

Chrpová 252
252 41, Dolní Břežany, Česká Republika
E-mail: info@evapaclikova.com
IČ: 87989310, DIČ: 8153270004, neplátce DPH,
Spisová značka: OOZU/1359/2014/Su vedená u Městského úřadu v Černošicích

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).
Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Objednávkou tohoto programu přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autorka za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru autorky k této tématice.

 

II. Objednávka

a)     Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://lawofattraction.cz/skupinovy-koucink/. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky http://lawofattraction.cz/skupinovy-koucink/prihlaska/. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://lawofattraction.cz/obchodni-podminky-skupinovy-koucink/ a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

b) Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

c) Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 2 let ode dne jejího podpisu.

III. Specifikace a cena skupinového koučinku 

a) Přitáhněte si ideálního partnera v základní ceně 5 990,- Kč

Základní cena koučinku, ve které získá kupující 5 hodin skupinového koučinku + 1 hodinu individuálního koučinku v průběhu kurzu včetně studijního materiálu. 
Detaily nalezne kupující na webové adrese: http://lawofattraction.cz/skupinovy-koucink/.

V případě rozložení do dvou splátek, je cena jedné splátky ve výši 3 000,-Kč. Celkem tedy 6 000,-Kč.

 

III. Kupní cena a daňový doklad, pokuty

a)     Ve shrnutí objednávky a na webové adrese http://lawofattraction.cz/skupinovy-koucink/prihlaska/ najdete konečnou cenu skupinového koučinku Přitáhněte si ideálního partnera. Prodávající je neplátce DPH, cena je tak konečná. 

b)     Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

c) Smluvní pokuta
Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

IV. Cena, způsob a forma platby

a)     Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

b)     Možnosti plateb:

  1. Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby Ing. Evy Paclíkové
  2. Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

c)      Forma platby: Platba je možná jednorázově nebo ve dvou splátkách. 

 

V. Zabezpečení

Přístup k online kurzu je umožněn na k tomu určené URL adrese, která je dostupná pouze kupujícímu. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu na tuto stránku a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

VI. Dodací podmínky

Nakupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu, získá přístup ke skupinovému koučinku Přitáhněte si ideálního partnera prostřednictvím.

VII. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě 14 dní od zakoupení placeného skupinového koučinku Přitáhněte si ideálního partnera, a to elektronickou formou na tento email: info@evapaclikova.com s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslán opravný daňový doklad s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

VIII. Soudní spor

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz” 

IX. Ochrana osobních údajů

a)     Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b)     Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

c)     Souhlas kupujícího: Vyplněním formuláře Přihláška souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze společnosti:

Ing. Eva Paclíková

Chrpová 252
252 41, Dolní Břežany, Česká republika
E-mail: info@evapaclikova.com
IČ: 87989310, DIČ: 8153270004, neplátce DPH,
Spisová značka: OOZU/1359/2014/Su vedená u Městského úřadu v Černošicích

Jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

d)      Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: http://lawofattraction.cz/ochrana-udaju/

X. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.